Bewust verven en vernissen

13 nuttige wenken om veilig en milieuvriendelijk te verven en vernissen.
Brochure gerealiseerd met de steun van het directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de leden van de sectie Decorative Coatings van IVP, het OIVO en FEDIS. 
     
Waar kan de verbruiker informatie bekomen over eventuele gevaren?  
  • Het etiket
    Het etiket bevat essentiële en beknopte informatie. De verbruiker moet de tijd nemen dit zorgvuldig te lezen teneinde de risico's te beoordelen verbonden aan de producten die hij gebruikt en te weten welke voorzorgsmaatregelen hij dient te nemen om zijn gezondheid en het milieu te beschermen.
  • De veiligheidsfiche
    Ook de particulier kan een veiligheidsfiche vragen aan zijn verdeler. Deze veiligheidsfiche geeft ondermeer informatie over de samenstelling van het product, de gezondheids- en milieurisico's en de individuele beschermingsmiddelen; verder worden er adviezen gegeven omtrent het opslaan, het manipuleren en het verwijderen van afval.
Hoe komen we te weten of een product gevaarlijk is?
Een verf of een drukinkt ingedeeld als gevaarlijk volgens de van kracht zijnde wetgeving is een preparaat waarvan het etiket (gevaarsetiket) een gevarensymbool draagt (zwart op oranje achtergrond) en/of de risicozin "ontvlambaar" waarvoor geen symbool bestaat. De producten die het gevarensymbool niet dragen, noch de zin "ontvlambaar", zijn niet gevaarlijk.
 
Welke informatie is volgens de wet verplicht?
Er bestaat een reglementering inzake de indeling, de verpakking en de etikettering van gevaarlijke stoffen en preparaten tot bescherming van het milieu en de personen die met deze stoffen in contact komen. Deze reglementering vormt de wettelijke basis voor het opstellen van de veiligheidsetiketten die op de verpakkingen dienen te worden aangebracht en voor de redactie van de veiligheidsfiches.

De reglementaire beschikkingen spruiten voort uit de Europese basisrichtlijnen 67/548/EEG (gevaarlijke stoffen) en 1999/45/EEG (gevaarlijke preparaten).

De bedoeling van deze richtlijnen is alle fysisch-chemische, toxicologische en ecotoxicologische eigenschappen van een preparaat te identificeren. Na identificatie van elke gevaarlijke eigenschap moet het preparaat voorzien worden van een etiket, berekend op de wijze voorzien door de wet, zodat het gevaar (of de gevaren), duidelijk is (zijn) en de gebruiker en het milieu beschermd worden.

Hoe een veiligheidsetiket lezen?
Het etiket houdt rekening met de potentiële gevaren verbonden aan het hanteren en het normaal gebruik van gevaarlijke preparaten. De gevaren zijn aangeduid door gevarensymbolen en risicozinnen, vergezeld van aanbevelingen tot voorzichtigheid. De vermelde zinnen en raadgevingen variëren naargelang de samenstelling van het product en zijn voorgeschreven door de wetgeving. De risicozinnen variëren naargelang de fysisch-chemische eigenschappen (ontplofbaar, oxiderend, zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar), de toxicologische eigenschappen (zeer giftig, giftig, corrosief, schadelijk, irriterend, sensibiliserend) en de impact op het milieu.
 

 

Tabel met de verschillende symbolen en de ermee verbonden risico's

Giftig (T) en zeer giftig (T+)
Deze producten betekenen een gevaar voor de gezondheid in zeer kleine hoeveelheden.
Schadelijk (Xn)
Deze producten betekenen een gevaar voor de gezondheid in kleine hoeveelheden.
Licht ontvlambaar (F) en zeer licht ontvlambaar (F+)
Deze producten kunnen ontvlammen in aanwezigheid van een vlam, een warmtebron of een vonk.
Oxiderend (O)
Een oxiderend product (rijk aan zuurstof) versnelt de verbranding, reactie tussen een brandbare stof, zuurstof en een ontstekingsbron.
Corrosief (C)
Corrosieve producten beschadigen de huid en vernietigen het weefsel in de diepte (brandwonden).
Irriterend (Xi)
Verlengd en herhaald contact met irriterende producten ontketent een ontstekingsreactie ter hoogte van :
  • d e huid : erythema, wond of oedeem
  • de ogen: oogletsels (schade aan het hoornvlies, regenboogvliesletsel, roodheid en oedeem van het bindweefsel) 
  • het ademhalingsstelsel: irritatie van de luchtwegen

Inademing of opname door de huid van sensibiliserende producten kan overgevoeligheidsreacties veroorzaken.

Ontplofbaar (E)
Deze producten kunnen ontploffen zonder toevoer van zuurstof.
Gevaarlijk voor het milieu (N)
De producten gekwalificeerd als gevaarlijk voor het milieu kunnen schadelijk zijn voor in het water levende organismen,voor flora en fauna, voor op de aardbol levende organismen en voor de ozonlaag.

 


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY