Initiatieven voor drukinkten

Uitsluiting van voor gezondheid en milieu gevaarlijke bestanddelen : een vrijwillig initiatief van de drukinktfabrikanten

Sedert enkele jaren hebben talrijke beroepsverenigingen waaronder IVP, lid van de European Council of the Paint, Printing Inks and Artists' Colours Industry (CEPE), aanbevelingen uitgevaardigd om sommige bestanddelen vrijwillig te bannen uit de fabricage van drukinkten en aanverwante producten. Deze "exclusion lists" steunen op gezondheids-, veiligheids- en milieuregels voor de dagelijkse productie en commercialisering van drukinkten en aanverwante producten en zijn gebaseerd op Good manufacturing practices.

De groepen (selectiecriteria) en individuele stoffen (stoffenlijst) hierna weergegeven, zijn uitgebannen als grondstof bij de fabricage van drukinkten en aanverwante producten die aan de drukkers worden geleverd.

Selectiecriteria

A. - Stoffen en preparaten die cancerogeen, mutageen en giftig voor de voortplanting zijn (T) volgens richtlijn 67/548/EEG betreffende de Gevaarlijke Stoffen, met risicozinnen
R 45, R 46, R 49, R 60, R 61. *

B. - Stoffen en preparaten die geëtiketteerd zijn als zeer giftig (T+) of giftig (T) volgens richtlijn 67/548/EEG betreffende de Gevaarlijke Stoffen, met risicozinnen R 23, R 24, R 25, R 26,
R 27, R 28, R 39, R 48. *

C. - Pigmenten op basis van antimoon-, arsenicum-, cadmium-, mercurium-, seleniumchroom(VI)- en loodcomponenten (met uitsluiting van sommige loodpigmenten gebruikt in sommige zeefdrukinkten of voor grafische decoratie wanneer specifieke weerstand vereist is).

Stoffenlijst

D. - Oplosbare kleurstoffen:
Auramine (Basic Yellow 2 - CI 41000)
Chrysoïdine (Basic Orange 2 - CI 11270)
Fuchsine (Basic Violet 14 - CI 42510)
Induline (Solvent Blue 7 - CI 50400)
Cresyleenbruin (Basic Brown 4 - CI 21010)

Andere oplosbare azokleurstoffen vatbaar voor ontbinding in het lichaam met vorming van aromatische, biobeschikbare en carcinogene amines uit categorie 1 of 2 volgens de Richtlijn 67/548/EEG.

E. - Solventen
2-Methoxyethanol
2-Ethoxyethanol
2-methoxyethylacetaat
2 - ethoxyethylacetaat
Monochloorbenzeen
Dichloorbenzeen
Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen zoals trichloorethyleen, perchloorethyleen en Methyleenchloride
Vluchtige gefluoreerde koolwaterstoffen
2 - nitropropaan
Methanol

F. - Weekmakers
Gechloreerde naftaleen
Gechloreerde paraffines
Monocresylfosfaat
Tricresylfosfaat
Difenylmonocresylfosfaat

G. - Diverse componenten of bestanddelen
Diaminostylbeen en derivaten
2,4-Diethyl - 6 - tert. butylfenol
4,4'Tetramethyldiaminobenzofenon (Michler's keton)
Hexachlorocyclohexaan

(*) De risicozinnen (R-zinnen) kunnen worden geraadpleegd op volgend adres :
Download hier (bijlage III). (1,76Mb)
 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY