CLP – regulation 1272/ 2008

Wetgeving


Verordening 790/2009/EG De indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
VERORDENING (EG) Nr. 790/2009 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing daarvan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Regulation (EC) No 1336/2008 amending Regulation 648/2004

REGULATION(EC) No 1336/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Verordening 1272/2008/EG De indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 1999/45/EG De indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten
RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY