Dangerous Products - 76/769

Annex 17


RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURE, PLACING ON THE MARKET AND USE OF CERTAIN DANGEROUS SUBSTANCES, PREPARATIONS AND ARTICLES
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer

Wetgeving


Decision 2009/425/EG Beperking in gebruik en handel van organische tinverbindingen
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat de beperking van het in de handel brengen en het gebruik van organische tinverbindingen betreft met het oog op de aanpassing van bijlage I aan de technische vooruitgang
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Decision 455/2009/EG Beperkingen op dichloormethaan
BESLISSING Nr. 455/2009/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van dichloormethaan
 
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Decision 1348/2008/EG
BESLISSING Nr. 1348/2008/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 tot wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad wat betreft de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methyleendifenyldiisocyanaat, cyclohexaan en ammoniumnitraat
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Decision 2/2008 Swiss Confederation
DECISION No 2/2008 of 16 May 2008 of the Committee updating the legal references in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Mutual Recognition in relation to conformity assessment
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Richtlijn 2005/59/EG Beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten
RICHTLIJN 2005/59/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 oktober 2005 houdende 28e wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (tolueen en trichloorbenzeen)
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
KB Gevaarlijke stoffen en preparaten voor niet-landbouwkundig gebruik BS 30/12/1997
19 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik.
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
Handleiding (76/769/EEC)
COUNCIL DIRECTIVE of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
EN | FR | NL
FR | NL | DE
Guidelines
EN | FR | NL
editeer


 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY