IVP GECOORDINEERDE STATUTEN (2011)

IVP

GECOORDINEERDE STATUTEN (2011)

 

 

Benaming

 

Art. 1.  Een vereniging zonder winstoogmerk wordt opgericht onder de benaming : « Industrie van Vernissen, Verven, Stopverven, Drukinkten en Verven voor de Schone Kunst », afgekort « IVP ».

 

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

 

Zetel

 

Art. 2.  De zetel van de vereniging is gevestigd in de Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel,  en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 

 

Doel

 

Art. 3.  De vereniging heeft tot doel de studie en de verdediging van de materiële en morele belangen van de handel en de industrie in het algemeen, en in het bijzonder, de verdediging van de materiële en morele belangen van haar leden. 

 

Zij zal haar activiteiten uitbreiden tot ieder doel dat rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel vergemakkelijkt.

 

De vereniging kan, in het algemeen, met alle machten, autoriteiten, Belgische, buitenlandse en internationale openbare of privé organisaties, in haar naam of voor rekening van haar leden, alle akkoorden of overeenkomsten onderhandelen en afsluiten en beslissingen afdwingen met betrekking tot de hierboven bepaalde doelstellingen.  Zij kan de uitvoering verzekeren van deze reeds bestaande of nog af te sluiten akkoorden of overeenkomsten of beslissingen.

 

 

Leden

 

Art. 4.  De vereniging zal minstens drie leden tellen.

 

Er bestaan vier categorieën van leden: effectieve leden, toegetreden leden, geassocieerde leden en ereleden.

 

a) Effectieve leden :

Kunnen enkel effectieve leden van de vereniging zijn, de natuurlijke- of rechtspersonen die als voornaamste activiteit de vervaardiging of import van verven, vernissen, stopverven, drukinkten en verven voor de schone kunst hebben.

 

 

Ze moeten voldoen aan drie criteria :

 

-          verven, vernissen, stopverven, drukinkten en/of verven voor de schone kunst vervaardigen en/of verkopen in minstens één Europees land;

-          een wettelijk geregistreerde exploitatiezetel hebben op het grondgebied van België;

-          in regel zijn met de jaarlijkse bijdrage aan IVP.

 

Elke vraag tot toetreding als lid moet schriftelijk worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging.

 

De Raad van Bestuur beslist soeverein en met meerderheid der uitgebrachte stemmen of de natuurlijke of rechtspersonen die het lidmaatschap van de vereniging wensen te verkrijgen, als lid worden aanvaard.

 

De effectieve leden van de vereniging moeten bovendien door stemming in de gewone algemene vergadering aanvaard worden en dit met drie vierde meerderheid van de stemmen. Ze dienen eveneens een inschrijvingsrecht te betalen, vastgesteld door de Raad van Bestuur.

 

Alle effectieve leden van IVP zijn automatisch lid van de internationale vereniging zonder winstoogmerk CEPE, Europese vereniging "European Council of the Paint, Printing Ink and Artists’ Colours Industry" met maatschappelijke zetel gevestigd in Oudergem (1160 Brussel), E. Van Nieuwenhuyselaan 4, voor zover ze aan de voorwaarden van het CEPE-lidmaatschap voldoen. 

Door hun lidmanschap bij IVP zijn alle effectieve leden eveneens automatisch lid van de vzw ESSENSCIA, Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences met als maatschappelijke zetel Auguste Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

 

Alle leden worden opgenomen in het ledenregister van IVP en aanvaarden als dusdanig de statuten en reglementen van inwendige orde van zowel IVP als van CEPE en ESSENSCIA.

 

b) Toegetreden leden :

Kunnen enkel toegetreden leden zijn, de natuurlijke- of rechtspersonen wier hoofdactiviteit rechtstreeks of onrechtstreeks deze van de effectieve leden aanbelangt, met name de leveranciers van grondstoffen, materiaal en uitrusting.

 

Elke vraag tot toetreding als lid moet schriftelijk worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging.

 

De Raad van Bestuur beslist soeverein en met meerderheid der uitgebrachte stemmen of de natuurlijke of rechtspersonen die het lidmaatschap van de vereniging wensen te verkrijgen, als lid worden aanvaard.

 

 

De toegetreden leden krijgen alle algemene informatie van de Vereniging en mogen deelnemen aan de Algemene Vergadering maar zonder stemrecht.

 

Een weigering tot toelating moet in geen geval gemotiveerd worden.

 

c) Geassocieerde leden

De titel van geassocieerd lid kan toegekend worden aan een fysiek persoon of een moraal persoon, en is gereserveerd aan personen of organisaties waarvan de activiteit als complementair of valoriserend kan beschouwd worden voor IVP.  De kandidatuur zal voorgesteld worden door de Directeur van het IVP en moet met simpele meerderheid aanvaard worden door de Raad van Bestuur.  Het geassocieerd lid moet geen bijdrage lidgeld betalen.  Hij krijgt de algemene informatie van de Vereniging et kan deelnemen aan de Algemene Vergadering zonder stemrecht. 

 

d) Ereleden :

Kunnen erelid zijn, de natuurlijke of rechtspersonen, wier huidige of voorbije activiteit een speciale erkenning van de vereniging verdient.  De ereleden worden benoemd door de Raad van Bestuur.

 

Rechten van de leden

 

Art. 5.  De rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap van een rechtspersoon worden uitgeoefend door één enkel mandataris door hen aangeduid.

 

 

Bijdragen

 

Art. 6.  De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering en bedraagt maximaal 200.000 euro, gebonden aan de index der kleinhandelsprijzen.

 

Deze bijdrage omvat de bijdrage verschuldigd aan IVP, CEPE en ESSENSCIA.

 

Niemand is gebonden boven het bedrag van zijn bijdrage.

 

 

Uittredingen en uitsluitingen

 

Art. 7.  Elk lid is vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslag schriftelijk te laten geworden aan de Raad van Bestuur van de vereniging en dit vóór 31 oktober van elk jaar.

 

Wordt geacht van rechtswege ontslagnemend te zijn, het lid dat, ongeacht twee aanmaningen verstuurd met een interval van veertien dagen, bij ter post aangetekend schrijven, in gebreke blijft zijn bijdrage te betalen, alsook het lid dat in staat van faillissement is verklaard of veroordeeld voor een feit dat zijn eer, zijn faam of zijn eerlijkheid aantast.

 

De Algemene Vergadering van de leden kan daarenboven tot de uitsluiting van een lid van de vereniging beslissen, maar uitsluitend op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden.

 

Het lid wiens uitsluiting beoogd wordt, zal ten minste veertien dagen vóór de dag vastgesteld voor de Algemene Vergadering, door een per post aangetekend schrijven opgeroepen worden.  Indien hij zich niet aanmeldt of indien hij om uitstel verzoekt, zal hij op dezelfde wijze opnieuw opgeroepen worden om voor een nieuwe vergadering te verschijnen, die speciaal te dien einde bijeenkomt en zonder verder uitstel een uitspraak zal doen ongeacht het feit of het lid al dan niet aanwezig is.

 

De stemming van de Algemene Vergadering is geheim en de uitsluiting kan slechts worden uitgesproken met een drievierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Noch de uittredende of uitgesloten leden, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen aanspraak maken op de terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, van hun bijdrage en ze kunnen ook geen enkel recht laten gelden op het maatschappelijk kapitaal.

 

Ze kunnen geen verantwoording van de rekeningen eisen, noch vragen een inventaris op te maken, noch verzoeken tot zegellegging, noch aanspraak maken op de verdeling of openbare verkoop van het maatschappelijk fonds.

 

 

Raad van Bestuur

 

Art. 8.  De vereniging wordt bestuurd en haar goederen worden beheerd door een raad van bestuur bestaande uit een voorzitter, één of meerdere ondervoorzitters en bestuurders.

 

De raad van bestuur telt minimum drie en maximum vijfentwintig leden en wordt zodanig samengesteld dat alle activiteiten die in het maatschappelijke doel van de vereniging voorkomen en die worden uitgeoefend door de effectieve leden, vertegenwoordigd zijn.

 

De raad kan beslissen andere personen, die hij nuttig acht in het belang van de vereniging, met raadgevende stem aan zijn besprekingen te laten deelnemen.

 

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos en ten persoonlijke titel uit.

 

Iedere bestuurder moet een functie met een hoge verantwoordelijkheid uitoefenen in de aangesloten onderneming welke hij vertegenwoordigt en de bevoegdheid hebben deze autonoom te verbinden.  Zijn kandidatuur moet schriftelijk worden gesteld door de desbetreffende onderneming.

 

De voorzitter moet sedert ten minste drie jaar bestuurder van de vereniging zijn en wordt bij voorrang gekozen uit de ondervoorzitters.

 

 

Verkiezingen

 

Art. 9.  De voorzitter wordt verkozen en kan uit zijn ambt worden ontzet door de statutaire algemene vergadering.  Zijn mandaat duurt drie jaar en het kan slechts eenmaal achtereenvolgens worden hernieuwd voor een zelfde duur.

 

De ondervoorzitters en de bestuurders van de vereniging worden verkozen en kunnen  uit hun ambt worden ontzet door de statutaire algemene vergadering.  Hun mandaat duurt één jaar en is hernieuwbaar.

 

De verkiezingen gebeuren door geheime stemming en met eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  Als twee kandidaten een gelijk aantal stemmen behalen, is een tweede stembeurt beslissend.  Voor deze tweede stembeurt beschikt de voorzitter over twee stemmen.

 

 

Vergaderingen van de Raad van Bestuur

 

Art. 10.  De Raad vergadert na oproeping door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitters, en dit telkens men dit nodig acht.  Hij moet bovendien worden bijeengeroepen wanneer twee leden van de Raad erom verzoeken.

 

De Raad kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezig leden.  De bestuurders kunnen elkaar volmacht geven, maar niet aan derden. Elke bestuurder mag slechts over één volmacht beschikken. 

 

Van elke beraadslaging van de Raad wordt een verslag opgemaakt waarvan de kopieën en uittreksels bestemd om in rechte of elders te worden afgeleverd, door twee bestuurders dienen te worden ondertekend.

 

 

Beslissingen en bevoegdheden van de Raad

 

Art. 11.  De beslissingen van de Raad moeten met drievierde meerderheid van de stemmen worden genomen.

 

Als deze meerderheid niet wordt bereikt, moet de raad beroep doen op de algemene vergadering die speciaal hiervoor wordt bijeengeroepen, die een scheidsrechterlijke beslissing zal nemen.

 

De raad heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor wat de leiding, het beheer en de administratie van de vereniging betreft. Alles wat de wet of de statuten niet uitsluitend aan de algemene vergadering voorbehouden, valt onder zijn bevoegdheid.

 

Elk jaar en ten laatste binnen drie maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

 

De vereniging wordt vertegenwoordigd in de akten en in rechte hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur en de directeur, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur en één ondervoorzitter, hetzij door één ondervoorzitter van de raad en de directeur.

Daarenboven kan de vereniging geldig vertegenwoordigd worden, voor wat betreft het dagelijks bestuur, door de directeur alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.

 

 

Vergaderingen van de algemene vergadering

 

Art. 12.  De algemene vergadering komt jaarlijks in gewone zitting bijeen in de loop van het eerste kwartaal.

 

Zij vergadert daarenboven in buitengewone zitting telkens de raad dit nodig acht of telkens één vijfde van de leden daarom verzoekt.

 

De algemene vergadering wordt opgeroepen door de Raad van Bestuur, die de datum, het uur en de plaats van de vergadering bepaalt.

 

De oproeping voor een vergadering van de algemene vergadering wordt door een eenvoudige brief minstens acht (8) dagen voor de vergadering per post verstuurd en bevat de agenda.  Elk voorstel ondertekend door tenminste één twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst.

 

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij diens afwezigheid door de eerste ondervoorzitter of een ondervoorzitter en, bij afwezigheid van deze laatste, door een lid van de Raad van Bestuur gekozen door de algemene vergadering.

 

Tijdens de gewone zitting zal de algemene vergadering :

Ø  het verslag van de voorzitter beluisteren 

Ø  de rekeningen goedkeuren van het voorbije boekjaar, dat op 31 december afgesloten werd

Ø  kwijting geven aan de voorzitter, de ondervoorzitters en de bestuurders voor hun beheer tijdens het afgesloten boekjaar 

Ø  de voorzitter, ondervoorzitters en bestuurders verkiezen 

Ø  de begroting van het volgende boekjaar goedkeuren 

Ø  beraadslagen over alle andere kwesties die op de agenda staan.

 

Van elke beraadslaging van de algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt waarvan de kopieën en uittreksels bestemd om in rechte of elders te worden afgeleverd, door twee bestuurders dienen te worden ondertekend.

 

 

Beslissingen en bevoegdheden van de algemene vergadering

 

Art. 13.  Elk effectief lid heeft recht op één stem.

 

Het is toegelaten door middel van een volmachthouder te stemmen, voor zover deze laatste lid van de vereniging is.

 

Uitgezonderd hetgeen bepaald wordt in de volgende paragraaf, worden alle beslissingen bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Nochtans kan de algemene vergadering enkel geldig beraadslagen over een statutenwijziging, de vrijwillige ontbinding van de vereniging en de uitsluiting van een lid indien aan de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden is voldaan zoals voorzien in de artikelen 8, 12 et 20 van de wet van 27 juni 1921.

 

Worden verplicht voorgelegd aan de algemene vergadering :

        een statutenwijziging

        de benoeming en afzetting van bestuurders

        de benoeming en afzetting van commissarissen (voor zover door de wet verplicht) of revisoren en de vaststelling van hun bezoldiging in de gevallen waarbij een bezoldiging wordt toegekend

        het verlenen van de kwijting aan de bestuurders en commissarissen

        de goedkeuring van de begroting en van de rekening

        de ontbinding van de vereniging

        de uitsluiting van een lid

        de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk

        alle gevallen in de statuten voorzien.

 

 

Geheimhouding van individuele gegevens

 

Art. 14.  Als de vereniging statistische studies maakt bestaande uit de globalisering van individuele gegevens door de leden verstrekt, kunnen die gegevens uitsluitend door een neutraal persoon, al dan niet onder arbeidscontract bij deze vereniging, worden ingezameld. Deze persoon is tot strikte geheimhouding van deze gegevens gehouden en kan nooit door om het even wie, zij het de voorzitter, de raad van bestuur of de algemene vergadering, gedwongen worden deze gegevens aan om het even wie te onthullen.  De gegevens gepubliceerd door de neutrale persoon waarvan sprake, worden zodanig geglobaliseerd dat niemand er op geen enkel ogenblik gevolgtrekkingen kan uit maken met betrekking tot de individuele gegevens van medeleden.

 

 

 

Ontbinding

 

Art. 15.  De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden door de algemene vergadering beraadslagend zoals voorzien in artikel 20 van de wet van 27 juni 1921.

 

De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun bevoegdheden.

 

Na vereffening van het passief, zal het netto maatschappelijk vermogen worden aangewend zoals door de algemene vergadering bepaald.

 

Het vermogen dient tot een belangenloze doelstelling te worden aangewend.

 

 

Bevoegdheid van de rechtbanken

 

Art. 16.  Uitsluitend de rechtbanken van het Brussels gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd.

 


 

Erecode

 

Art. 17.  Elk lid verbindt zich ertoe de voorschriften te respecteren vervat in de erecode, opgesteld door de raad van bestuur en gestemd door de algemene vergadering.

 

De voorschriften van deze erecode kunnen later worden gewijzigd en aangevuld.  Elke wijziging of aanvulling zal door de raad bepaald en door de algemene vergadering gestemd worden.

 

 

 

 


 
Hierbij accepteer ik de privacy voorwaarden.
WorldSkills Belgium

SOS
IVP
Bld Reyerslaan 80
B – 1030 Brussels
Tel : +32-2-416 21 70
Fax:+32-2-416 21 79
  | Sitemap   Contact   Privacyverklaring   General Assembly 12/03/2020   © 2018 IVP Coatings - Powered by The eFORUM FACTORY